គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

ការសំយោគនៅឯការងារ Inc, dba Cheryl Cran និងNextMappingមិនប្រមូលព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទេលុះត្រាតែអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននេះដោយស្ម័គ្រចិត្តឧទាហរណ៍ដោយទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទម្រង់អ៊ីម៉ែលរបស់យើងរួមទាំងផ្ញើសំណួរមកយើង។ យើងនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីណាមួយក្រៅពីអង្គការរបស់យើងក្រៅពីអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទេ។

លុះត្រាតែអ្នកសួរយើងមិនឱ្យយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនាពេលអនាគតដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីពិសេស, ផលិតផលឬសេ​​វាកម្មថ្មីឬការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះ។

ការចូលមើលនិងត្រួតពិនិត្យលើព័ត៌មានរបស់អ្នក

អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតពីយើងនៅពេលណាក៏បាន។ អ្នកអាចធ្វើដូចតទៅនៅពេលណាមួយដោយទាក់ទងយើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឬលេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានក្នុងករណីទាំងនេះអាចរួមមានឈ្មោះរបស់អ្នកព័ត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងលេខទូរស័ព្ទ។ យើងមិនដែលចែកចាយឬលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ឡើយ។

សំណួរណាមួយគួរតែត្រូវបានដឹកនាំទៅ: info@nextmapping.com