ផែនទីបន្ទាប់ អនាគតនៃប្លុកការងារ

Nextmapping-blog-cheryl-profile

សូមស្វាគមន៍ចំពោះប្លក់អនាគតនៃការងារ - នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនឹងរកឃើញប្រកាសលើរឿងទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអនាគតនៃការងារ។

យើងមានអ្នកសរសេរប្លក់ភ្ញៀវដែលរួមមាន CIO's, អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តឥរិយាបទ, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ, អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យរួមទាំងការបង្ហោះដោយស្ថាបនិករបស់យើង Cheryl Cran ។